Historia i doniesienia naukowe na temat Piracetamu

Historia i doniesienia naukowe na temat Piracetamu

Piracetam – ojciec wszystkich racetamów, został stworzony jako środek wzmacniający funkcje poznawcze. Jest podobny do GABA, neuroprzekaźnika, z którego pochodzi, i stosowany jest w leczeniu osłabienia zdolności poznawczych. Pokaźna ilość dowodów uwidacznia, że może on wzmacniać funkcje poznawcze u osób, u których doszło do ich osłabienia. Nie ma natomiast zbyt wielu badań nad piracetamem u ludzi, u których nie doszło do takiego osłabienia.[1]
Piracetam został stworzony w 1964 roku przez belgijską firmę farmaceutyczną o nazwie UCB. Głównym naukowcem był Corneliu E Giurgea, który właściwie wymyślił określenie nootropowy, aby opisać piracetam i inne podobne związki. W latach siedemdziesiątych UCB wypuściło piracetam o nazwie handlowej Nootropil. Nootropil jest aktualnie stosowany w Europie.[2]

2000px-Piracetam.svg_

Struktura Piracetamu

MECHANIZM DZIAŁANIA

Podstawowy mechanizm działania piracetamu nie jest dobrze określony. Wydaje się jednak, że jest on środkiem nieuspokajającym i niestymulującym. [3] Poniżej opisano poznane do tej pory mechanizmy działania:

 1. Zwiększa wykorzystanie tlenu i glukozy w mózgu

Piracetam zwiększa wykorzystanie tlenu i glukozy w mózgu, co może odpowiadać za poprawę funkcji poznawczych, u tych osób, u których są one zaburzone. [4] W badaniu, w którym uczestniczyli pacjenci z chorobą Alzheimera oraz pacjenci z niezaklasyfikowaną demencją, wykazało, że piracetam zwiększał wykorzystanie glukozy o 8-10% u pacjentów z Alzheimerem. Nie stwierdzono takiego zwiększenia w grupie pacjentów z niezaklasyfikowaną demencją. [5] [38].

2. Interakcja z receptorami glutaminianowymi

Struktura chemiczna neuroprzekaźników przenosi informację pomiędzy neuronami. Część neuronu, która otrzymuje neuroprzekaźnik jest nazywana „receptorem”. Receptor glutaminianowy, jak wskazuje nazwa, jest receptorem neuroprzekaźnika o nazwie glutaminian. Glutaminian jest nie tylko naszym głównym neuroprzekaźnikiem wzbudzającym, ale jest również prekursorem GABA, naszego głównego neuroprzekaźnika hamującego. Receptory glutaminianu są istotne dla tworzenia wspomnień i przyswajania wiedzy. Receptory AMPA są rodzajem receptorów glutaminianowych, które są zaangażowane w zapamiętywanie. Piracetam oddziałuje poprzez receptory glutaminianowe Glu2 i Glu3 AMPA. Oddziaływanie na podtyp Glu2 receptorów AMPA wydaje się być unikalną stroną piracetamu. [6] Nie wydaje się, aby piracetam oddziaływał z receptorami glutaminianowymi kainianowymi i NMDA. [7]

3. Interakcja z receptorami GABA

Jak łatwo się domyśleć, receptory GABA są neuronalnymi miejscami receptorowymi dla neuroprzekaźnika GABA. Pomimo tego, że piracetam jest pochodną GABA, to, według naszej najlepszej wiedzy, nie wchodzi on w interakcję z receptorami GABA. [8] [9]

4. Zwiększenie płynności błony komórkowej

Piracetam może odbudowywać płynność mitochondrialnej błony komórkowej [10] i przypuszczalnie wzmacniać w ten sposób funkcję komórek mózgu. Dysfunkcja mitochondriów może mieć przyczynowe znaczenie w chorobie Alzheimera [11] [39]. W jednym z badań in vitro przyglądano się błonom hipokampa pacjentów z Alzheimerem i zauważono, że płynność tych komórek poprawiała się po piracetamie. [12] Odkrycie, że piracetam może poprawiać płynność błon mitochondrialnych, a tym samym funkcję mitochondriów, zostało poparte na modelach zwierzęcych w badaniach nad chorobą Alzheimera i starzeniem. Odkrycia te mogą wyjaśniać niektóre efekty działania piracetamu jako środka poprawiającego funkcje poznawcze przy różnych dysfunkcjach mózgowych i w procesie starzenia. [13] Wciąż nie jest jasne, co to oznacza dla młodych, zdrowych ludzi. Wydaje się, że piracetam poprawia płynność błony komórkowej w mózgach starzejących się szczurów, ale nie w mózgach młodych szczurów. [14]

5. Działanie przeciwpłytkowe

Wydaje się, że piracetam wykazuje działanie przeciwpłytkowe [15][16][17] [40] [18] [19] [41], kiedy jest podawany w dawkach, które stosowano w celu wzmacniania funkcji poznawczych [20] [42] [21] [43]. Mechanizm leżący u podstaw tego działania nie jest wyjaśniony.

Nootropil-Piracetam-Packages-Lined-Up1

PRZYPADKI W KTÓRYCH STOSOWANO PIRACETAM

1. Pamięć i zdolności poznawcze u zdrowych ludzi

Istnieją słabe dowody na korzyść poznawczą u młodych i zdrowych dorosłych ludzi. Taka korzyść wydaje się bardziej widoczna w przypadku, gdy funkcje poznawcze nie działają w sposób optymalny, ale gdy nie stwierdza się też oczywistego zaburzenia (np. osłabienie zdolności poznawczych związane z wiekiem). [22] Jedno niewielkie podwójnie ślepe badanie wykazało, że piracetam poprawiał zdolność przywołania wcześniej usłyszanego słowa, co wskazuje na wzmocnienie pamięci krótkoterminowej. [23] Inne badanie wykazało, że zdrowi ludzie poprawili swoje zdolności werbalnego uczenia się o 8% wobec placebo w ciągu 21 dni. [24] Jeszcze inne badanie wydaje się wskazywać, że piracetam poprawił ogólne zdolności poznawcze u 18 osób po 49 roku życia, u których nie występowały oznaki zaburzeń poznawczych. [25]

2. Pamięć i zdolności poznawcze u osób z zaburzeniami poznawczymi

Wydaje się, że mamy sporo dowodów na to, że piracetam może poprawiać pamięć i zdolności poznawcze u osób z zaburzeniami poznawczymi.
Meta-analiza 19 podwójnie ślepych, kontrolowanych przez placebo badań nad piracetamem u 1488 starszych pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych lub demencją wykazała, że ilość osób, u których stwierdzono poprawę była o 112% większa przy zażywaniu piracetamu niż w przypadku placebo. Badania objęte tą meta-analizą poszukiwały klinicznie znaczącej poprawy. Waegemans i wsp. podsumowali, że ta meta-analiza dostarcza nieodpartych dowodów na skuteczność piracetamu na zróżnicowanej grupie osób w podeszłym wieku z zaburzeniami funkcji poznawczych. [26] Jednakże Flicker i wsp. podsumowali, że nie ma wystarczających dowodów dla poparcia stosowania piracetamu w leczeniu demencji i zaburzeń funkcji poznawczych i że wiele z badań klinicznych nad piracetamem w leczeniu demencji skończyło się niepowodzeniem. [27]

3. Dysleksja

Piracetam wiąże się z poprawianiem zdolności werbalnego uczenia się i rozumienia u chłopców z dysleksją lub zaburzeniami w zdolnościach uczenia się.

Przegląd 11 podwójnie ślepych badań z udziałem prawie 600 chłopców w wieku od 8 do 13 lat, u których stwierdzono zaburzenia w zdolności uczenia się lub dysleksję, wykazał, że piracetam poprawia rozumienie i zdolność werbalnego uczenia się[28] W jednym z badań piracetam poprawił zdolność werbalnego uczenia się o 15%. [29]

4. Operacja wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych

Piracetam wydaje się zapobiegać osłabieniu zdolności poznawczych powiązanemu z operacją wszczepienia by-passów, na co wskazują niektóre [30] [31] [32], ale nie wszystkie [33] badania.

5. Udar

Dowody na to, czy zażywanie piracetamu może przynosić korzyści w przypadku udaru, są zróżnicowane. [34] [35] [44] [36] [45]

mindside

BEZPIECZEŃSTWO

Piracetam wydaje się być całkowicie nietoksyczny. Wydaje się, że skutki niepożądane występują rzadko, przez ograniczony czas trwania i ograniczają się do pobudzenia, niepokoju, depresji klinicznej, senności, bólów głowy, hiperkinezy, hiperseksualizmu, bezsenności, drażliwości, wzrostu libido, nerwowości, dreszczów i przyrostu wagi [37]. Piracetam okazał się być środkiem bezpiecznym w stosowaniu przez aż 18 miesięcy u pacjentów z chorobą Alzheimera. LD50 wynosi 5,6 g/kg masy ciała u szczurów i 20g/kg u myszy.

PODSUMOWANIE

Znaczna ilość dowodów wykazuje, że piracetam może wzmacniać funkcje poznawcze u osób z zaburzeniami i że ma on bardzo korzystny profil bezpieczeństwa. Badania kliniczne nad piracetamem stosowanym u osób, które nie doświadczyły osłabienia zdolności poznawczych, są jednak niewystarczające.
Chociaż dokładny mechanizm działania piracetamu nie jest w pełni wyjaśniony, to wydaje się, że związek ten oddziałuje poprzez interakcję z receptorami AMPA. Dodatkowo, istnieją dowody, że piracetam może zwiększać wykorzystanie glukozy i tlenu w mózgu oraz poprawiać płynność mitochondrialnych błon komórkowych.

BIBLIOGRAFIA

1,2. S. D. Shorvon (2004). “Piracetam”. In Simon D. Shorvon, David Fish, Emilio Perucca, W E Dodson. The treatment of epilepsy. Wiley–Blackwell. pp. 489–495
3,18,24,31,34. http://examine.com/supplements/Piracetam/
4.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3260597
5.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20163115
6.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16459490
7.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16007238
8.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20461558
9.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10907734
10.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877425
11.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9037245
12.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673679906895
13,40.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8457235
14.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10338108
15,17.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1780803
16,38.http://stroke.ahajournals.org/content/28/12/2347.abstract
19.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/826948
20,25.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/116285
21.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/785952
22.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12006732
23.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11405971
26.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12806565
27.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16996947
28.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10836617
29.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21227483
30.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11332870
32.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3946121
33.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16284628
35.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8061686
36.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17867931
37.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9459351
39,41.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11099714
42.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18971883
43.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21597409
44.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18033952
45.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10978039

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

3 Komentarze

 • Zapomnieliście dodoać że tyje się od tego ‘świetnego specyfiku’ Za duże koszta zdrowotne…Chba najgorszy racetam a szkoda bo niedrogi.

 • W swoim 6 letnim doświadczeniu związanym z biohackingiem ale w tym wypadku ściśle z lekami nootropowymi Piracetam spełnia swoją rolę najlepiej ze wszystkich racetamów ale również i innych substancji , racetamo-podobnych , które mają za zadanie zwiększać zdolności poznawcze jak noopept czy sunifiram . Jeśli chodzi o “boost” pamięci , motywacji i koncentracji wypada na 9/10.
  Stack Piracetam “Razor-Blade” który ja stosuję od dłuższego czasu:
  Cholina-CDP (Cytykolina) – 300 mg /x2
  Bacopa Monnieri – 300 mg /x2
  Piracetam – 4,2 g /x2

  Myślę , że Piracetam z racji swojego profilu bezpieczeństwa świetnie nadaje się do stackowania np. z Metylofenidatem lub Modafinilem , do tego Alpha-GPC i żaden projekt nie jest trudny do zrealizowania 😉 .

  • nie probowalem, uzywalem za to oxi i szalu nie bylo.
   Dla mnie noopept spelnia role ale tylko jesli bierzemy go przez dluzszy czas 2-3 mc, wtedy jest roznica ale po 3 mc konieczna przerwa.
   Branie wiekszych dawek lub pod jezyk w celu jakiegos boostu nie daje zbyt wiele tu juz lepszy jest oxiracetam ale w obu przypadkach szalu nie ma. Porownujac do amfy (bledy mlodosci) – to prawie nie dziala.
   Ja stackowalem noopept + bacoba + Alpha GPC + Phosphatidylserine + ALCAR i inne nie istotne z punktu biohackingu suplementy (Turmeric Meriva i CoQ10 moze cos daje). Po 3 mc jest roznica ale mysle, ze taka terapie warto sobie zrobic tylko raz do roku, no moze dwa (kusi ;)).

   P.S.
   Bylem tu ostatnio jakies pol roku temu. Strona sie pieknie rozwija. Gratulacje naprawde niezla robota.

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>