10 środków nootropowych do leczenia ADD i ADHD

10 środków nootropowych do leczenia ADD i ADHD


Zespół zaburzeń koncentracji uwagi
(ang. Attention Deficit Disorder, ADD) bez nadpobudliwości (ADD) lub z nadpobudliwością (ADHD, ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest jednym z najpowszechniej diagnozowanych zaburzeń u dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia. Jest ono szczególnie problematyczne dla tych dzieci, które uczęszczają do szkoły, ponieważ stanowi dodatkową barierę, którą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele muszą pokonywać. Popularną formą leczenia zaburzeń uwagi jest stosowanie leków z klasy amfetamin. Leki te są zazwyczaj dosyć skuteczne w łagodzeniu problemów z koncentracją, ale niosą ze sobą istotne ryzyko nałogu i uzależnienia. [1]

Do najczęściej stosowanych środków do leczenia ADHD u dzieci i młodzieży zalicza się Adderall (amfetamina/ dekstroamfetamina) i Ritalin (metylofenidat).[2] Wiele osób poszukuje alternatyw dla tych klasycznych stymulatorów, ponieważ mają świadomość, jakie niesie to ze sobą potencjalne działania niepożądane oraz chcą uniknąć stosowania pochodnych fenetylaminy u siebie lub swoich dzieci. Ze względu na to, przyjrzymy się potencjalnym korzyściom stosowania środków nootropowych w leczeniu zaburzeń koncentracji uwagi.

Do najczęściej stosowanych środków nootropowych jako alternatywę dla amfetamin zalicza się substancje takie jak modafinil i noopept. Wykazano, że środki te mają pozytywne działanie na zdolności poznawcze, ale konieczne jest personalizowanie leczenia dla każdego pacjenta i dokonanie oceny, czy przebieg leczenia jest faktycznie dla niego skuteczny, czy też nie. Należy zauważyć, że rozpoczęcie oraz czas trwania działania środków nootropowych (jak również ich skuteczność) mogą się znacząco różnić. Rozsądnym wyjściem jest posiadanie dziennika, w którym odnotowuje się dawkowanie i podawanie przyjmowanych nootropów.  W przypadku wielu środków nootropowych potrzeba ponad tygodnia czasu, aby uzyskać pełną skuteczność i może również zaistnieć konieczność dostosowywania dawek, aby efekt był maksymalny.

Wreszcie, należy zauważyć, że nie wszystkie środki nootropowe będą odnosić korzystne efekty u osób cierpiących na zaburzenia koncentracji uwagi. Mimo to wiadomo, że wiele spośród tych substancji wykazuje skuteczne działanie w poprawianiu zdolności poznawczych, motywacji i koncentracji.[3] Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem przed wprowadzeniem zmian w sposobie przyjmowania leków. Ponieważ większość suplementów i środków nootropowych jest stabilna i bezpieczna do stosowania bez ograniczeń, to osoby, które obawiają się skutków zdrowotnych lub uzależnienia w przypadku stosowanie amfetamin, mogą chcieć rozważyć stosowanie nootropów jako alternatywnej formy leczenia.

adhd-compressor

Spośród całkiem dobrze zbadanych środków nootropowych i innych związków, możemy polecić:

ŚRODKI NOOTROPOWE

piracetam-chemical-structure-300x188

Piracetam uważany jest przez wielu za ojca wszystkich środków nootropowych. Ma on swoją historię jako środek stosowany w leczeniu choroby Alzheimera i innych zaburzeń poznawczych, które pojawiają się wraz z wiekiem. Większość badań przeprowadzonych na piracetamie dowodzi, że nie przynosi on istotnych efektów u osób, które nie doświadczają osłabienia zdolności poznawczych.  Z tego względu wydaje się, że piracetam nie jest idealnym rozwiązaniem w przypadku deficytów koncentracji uwagi. Jednakże, stosowanie piracetamu jest nadzwyczaj bezpieczne i suplementacja u każdego pomoże zapobiec osłabieniu zdolności poznawczych zanim w ogóle do nich dojdzie. Z tego względu, zażywanie piracetamu razem z innymi lekami na liście może być warte rozważenia. W jednym niewielkim badaniu wspomniano o połączeniu atomeksetyny (środek stosowany w leczeniu ADHD) i piracetamu.[4][16]

noopept

Noopept jest faworytem wśród osób stosujących nootropy z uwagi na jego skuteczność w poprawianiu zdolności poznawczych i zdolności skupienia uwagi. Chociaż z chemicznego punktu widzenia nie jest on racetamem, ponieważ nie zawiera pierścienia pirolidonowego, to wciąż jest dosyć podobny w strukturze i efektach działania do tej grupy środków. Powszechnie zachwala się noopept jako środek skuteczny już przy dawce 1000 razy mniejszej niż piracetam.[5] Dostępność informacji na temat stosowania noopeptu w leczeniu ADD jest słaba, ale eksperci z dziedziny podczas Drugiego Międzynarodowego Kongresu na temat ADHD zauważyli, że noopept może być bardzo dobrą alternatywą w leczeniu deficytów koncentracji uwagi.[6] W wielu doniesieniach od osób stosujących noopept pojawia się informacja, że jest on pomocny  w utrzymywaniu stanu skupienia i koncentracji przez dłuższe okresy czasu.

fenylipracetam

Fenylopiracetam jest pochodną piracetamu, zawierającą dodatkową grupę fenylową. Jest zauważalnie bardziej stymulujący niż piracetam, jak również silniejszy w działaniu. Dawkę 800 mg piracetamu porównuje się do dawki około 100 mg fenylopiracetamu. Stwierdzono, że fenylopiracetam jest skutecznym środkiem w poprawianiu zdolności poznawczych i wywoływaniu pobudzenia, które może przekładać się na poprawę skupienia.[7][8] Jedną z wad fenylopiracetamu jest fakt, że nie można go zażywać w sposób nieograniczony, ponieważ dochodzi do względnie szybkiego rozwoju tolerancji. Jednakże, może on być przydatny w stosowaniu naprzemiennym z innym związkiem nootropowym, albo można go też stosować kilka razy w tygodniu razem z innym środkiem, np. noopeptem.

pramiractam

Pramiracetam jest kolejną pochodną piracetamu. Nie jest on tak dobrze zbadany jak inne bardziej popularne racetamy, ale ma duży potencjał jako środek wzmacniający zdolności poznawcze. Chociaż nie istnieją badania dotyczące specyficznie kwestii uwagi, w tradycyjnym sensie, pramiracetam wykazał właściwości wspomagające przy przywracania deficytów uwagi indukowanych skopolaminą u ludzi.[9] Pomimo to, że wciąż istnieje konieczność przeprowadzenia większej ilości badań nad pramiracetamem, zanim cokolwiek pewnego będzie mogło być powiedziane, to fakt, że jest on uważany jako środek bezpieczny do stosowania otwiera możliwość osobistego eksperymentowania.

PREPARATY FARMACEUTYCZNE

Memantinhydrochlorid

Memantyna jest kolejnym środkiem stosowanym powszechnie w leczeniu osłabienia zdolności poznawczych, takich jak w chorobie Alzheimera, o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Memantyna oddziałuje na układ glutaminergiczny jako antagonista receptorów NMDA (N-metylo-D-asparaginowych), zwalczając ekscytotoksyczność. Przeprowadzono pewne badania nad możliwą skutecznością memantyny w leczeniu ADHD. Jedno z badań wykazało, że memantyna przynosi zadowalająco korzystne efekty w łagodzeniu objawów ADHD, ale ostateczna konkluzja była taka, że nie istnieją wystarczające dowody, aby wyciągać jakiekolwiek wiarygodne wnioski.[10] Z tego względu memantyna mogłaby być dobrym wyborem jako środek stosowany w małych dawkach razem z inną substancją z listy. Trzeba zauważyć, że memantyna w dawkach supraterapeutycznych działa dysocjacyjnie, a więc należy postępować z nią ostrożnie.

Modafinil_Ch_structure

Modafinil jest środkiem zmniejszającym poczucie senności (ang. eugeroic), klasyfikowanym w wielu miejscach jako lek przepisywany przez lekarza. Armodafinil, ściśle spokrewniony środek, składa się jedynie z aktywnego (−)-(R)-enancjomeru modafinilu, co oznacza, że jego działanie jest teoretycznie silniejsze. Z tego powodu oba leki działają w podobny sposób. Modafinil wykazał się jako bardzo obiecująca alternatywa w leczeniu ADD/ADHD. W jednym z badań przeprowadzonych na dzieciach 48% uczestników odczuło istotną poprawę w zdolności skupienia uwagi podczas przyjmowania modafinilu.[11] Wiele innych badań wykazało, że modafinil zapewnia umiarkowaną poprawę w zdolnościach poznawczych, zapamiętywaniu i motywacji.[12] Chociaż mechanizm działania modafinilu polega na modulowaniu poziomu dopaminy, to nie wydaje się, aby miał on potencjał uzależniający w takim samym stopniu co amfetamina.

selegiline

Selegilina (L-deprenyl) jest zastępczym lekiem fenetylaminowym, powszechnie stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona i demencji. Bywał również widziany jako alternatywa w leczeniu depresji. Nie przeprowadzono wystarczająco obszernych badań nad skutecznością stosowania selegiliny w leczeniu ADHD, ale jedno z badań przeprowadzonych na niewielkiej grupie 28 dzieci z ADHD weryfikowało skuteczność selegilny w porównaniu do metylofenidatu. Dzieci leczone selegiliną wykazywały mniej objawów ADHD niż te leczone metylofenidatem, równocześnie wykazując mniej skutków ubocznych.[13] To jedynie wstępne badania, ale już wykazały, że selegilina daje obiecujące wyniki w leczeniu ADHD.

SUPLEMENTY

Poniższe suplementy nie są wystarczająco silne aby leczyć ADD/ADHD samodzielnie, ale mogą one wzmacniać i działać synergistycznie z lekami wymienionymi powyżej.

choline

Cholina jest niezbędnym składnikiem odżywczym oraz prekursorem acetylocholiny, którą można dostarczyć na różne sposoby, z różnych rodzajów żywności. Jednakże, najłatwiejszym sposobem dostarczania idealnych ilości choliny jest suplementacja. CDP-Cholina i Alfa-GPC są generalnie uważane za dwa najbardziej efektywne źródła choliny do zastosowania nootropowego. Ponieważ środki racetamowe oraz noopept oddziałują poprzez modulowanie poziomu acetylocholiny, przyjmowanie ich razem ze źródłem choliny może sprawić, że będą bardziej skuteczne.

tyrozyna

Tyrozyna jest aminokwasem, który działa jako prekursor neuroprzekaźników noradrenaliny i dopaminy. Jedno z badań wykazało, że suplementacja łącznie tyrozyną i 5-HTP (prekursor serotoniny) wspomagało łagodzenie objawów ADHD u 77% uczestników.[14] Zażywanie tych suplementów może wspomagać leczenie deficytów koncentracji uwagi poprzez zwiększanie poziomów neuroprzekaźników, które biorą istotny udział w koncentracji uwagi. Tyrozyna powinna być przyjmowana na pusty żołądek, aby zapobiec konkurowaniu w absorpcji z innymi aminokwasami znajdującymi się w żywności.

uridine_main

Urydyna jest zasadą nukleotydową, wykazującą właściwości poprawy zapamiętywania, skupiania uwagi, zdolności poznawczych i przyswajania wiedzy.[15] Wydaje się, że największą korzyść w poprawianiu zdolności poznawczych uzyskuje się przy suplementacji urydyną razem z innymi nootropami, takimi jak racetamy i noopept. Urydynę uważa się za bezpieczną substancję do łączenia z innymi środkami nootropowymi i lekami. Chociaż urydynę można znaleźć naturalnie w wątrobie, rybach i piwie, to najpowszechniej stosuje się jej suplementację w formie związków urydyny, takich jak monofosforan urydyny lub triacetylourydyna.

WNIOSKI

Istnieje wiele środków nootropowych, farmaceutycznych oraz suplementów, które wykazują obiecujące działanie w leczeniu deficytów koncentracji uwagi. Substancje te są zdecydowanie warte uwagi w przypadku tych osób, które są nieufne w stosunku do amfetamin oraz skutków ubocznych i potencjału uzależniającego, jakie ze sobą pociągają. Na koniec, warto podkreślić, że skuteczność każdej z tych substancji będzie różna u różnych osób, a ostrożne eksperymentowanie zmaksymalizuje szansę dopasowania skutecznego sposobu leczenia.

BIBLIOGRAFIA

1. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/index.shtml
2.https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682188.html
3.http://doi.org/10.1016/0165-0173(94)90011-6
4.Zavadenko, N. N., & Suvorinova, N. I. (2008). [Atomoxetine and piracetam in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children]. Zhurnal Nevrologii I Psikhiatrii Imeni S.S. Korsakova / Ministerstvo Zdravookhraneniia I Meditsinskoi Promyshlennosti Rossiiskoi Federatsii, Vserossiiskoe Obshchestvo Nevrologov [i] Vserossiiskoe Obshchestvo Psikhiatrov, 108(7), 43–47.
5.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12596521
6.http://doi.org/10.1007/s12402-009-0016-0
7.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20166767
8.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21689376
9.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21689376
10.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23667364
11.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16322134
12.http://examine.com/supplements/modafinil/
13.http://www.selegiline.com/adhd.html
14.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3035600/
15.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22432687
16.http://doi.org/10.1016/S0031-3955(05)70167-X

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

2 Komentarze

Zostaw komentarz dla kamil Anuluj komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>